ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2010 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಸೀಜರ್- ಕ್ಲಿಯೊಪಾತ್ರಾ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ?

ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಸೀಜರ್, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹದಿಹರೆಯದ ಸುಂದರ ತರುಣಿ ಕ್ಲಿಯೊಪಾತ್ರಾಳಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವಳ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾತೂ ಕೇಳದೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯೊಪಾತ್ರ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಸೀಜರನನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ!... ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಷಾ ನಾಟಕದ "ಸೀಜರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯೊಪಾತ್ರ" ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಹೀಗೊಂದು ಯೋಚನೆ ನನಗೆ ಡಾ. ನಿಂಬರಗಿ ಅವರ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿ "ಸೀಜರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯೊಪಾತ್ರ" ಓದಿದಾಗ ಅನಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿ ಕ್ಲಿಯೊಪಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.